บุคลากร

people

พนักงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเรา สินค้า เส้นด้าย การบริการ ผ้า และ ความคิดแต่ละอย่างนั้นล้วนได้รับการสร้างสรรจากผู้คนทั้งสิ้น สิ่งที่แต่ละคนได้ร่วมมือร่วมแรงกันทำให้นั้นเป็นตัวขับเคลื่อนบริษัท โดยการสร้างคุณค่า บุคลากรของเราเติบโตขึ้นพร้อมกับความซื่อสัตย์ ความดีงาม และ ความเคารพต่อผู้อื่น

เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนของเราสามารถทำงานได้ดี พร้อมทั้งเป็นคนที่ดี ด้วยเหตุนี้เราจึงปฎิบัติต่อพนักงานของเราด้วยความยุติธรรม และ ให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น